Nyheder:

Dørene åbnes igen

Kalundborgegnens Antennelaug åbner nu forsigtigt op for personlig betjening på kontoret ved Stejlhøj 23.

Vi vil så vidt muligt stadig bruge vores kassesystem nede ved indgangen til aflevering og ombytning af routere, kabler mm. Vi henviser til kun at møde op på kontoret hvis det er absolut nødvendigt, da vi jo stadig skal passe på hinanden.

Kontoret på Stejlhøj 23 vil være åben for personlig betjening fra mandag d. 29.06.2020 kl. 09:00.

For at forhindre at en masse mennesker samles på et sted, forbeholder vi os retten til at lukke vores besøgende ind i grupper, for dermed bedre at kunne passe på hinanden.
Der er opsat håndsprit flere steder, som vi henstiller vores besøgende til at benytte.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til at byde vores besøgende velkommen igen.

Attraktiv tilslutningspris.

Kalundborgegnens Antennelaug er under stor udvikling og i forbindelse med vores nye projekter der blandt andet indebærer ombygning til gigabit hybridfibernet, tilbyder vi nu husstande, i allerede etableret områder, der ikke før har været koblet på fællesantenneanlægget en tilslutning for kun 1000 kr. Ring til kontoret på 59 56 15 70 for at spørge til mulighederne på din adresse.

Hvis en husstand har været koblet på antenneanlægget før, koster det nu 0 kr. at blive gentilsluttet.

Kalundborgegnens Antennelaug er en medlemsejet forening med et stabilt og hurtigt hybridfibernet, hvor god og lokal service, samt support ligger i højsædet.

Tilslutningsprisen på 1000 kr. er kun gældende hvis der vælges et internetprodukt og med en bindingsperiode på 6 måneder. Mindsteprisen i bindingsperioden er 1.194 kr. ved 50/10 Mbit.

Sort skærm?

Vi har hørt fra flere af vores medlemmer som er bekymret for at deres TV signal forsvinder pr. 01.04.2020. Vi kan berolige alle med at dette ikke er tilfældet når man får sit TV signal leveret fra Kalundborgegnens Antennelaug.

De ændringer der skulle være kommet pr. 01.04.2020 men som nu er flyttet til den 02.06.2020 grundet situationen med Coronavirus, berører kun de som ser TV via en antenne og ikke har et DVB-T2 kompatibelt fjernsyn eller modtagerboks.

Hvis man ønsker at læse mere om emnet kan dette gøres på Kulturministeriets hjemmeside (se link i bunden af denne nyhed), men som skrevet ovenfor har dette ingen betydning hvis man får sit TV signal fra Kalundborgegnens Antennelaug.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 9. september 2020 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.

Bemærk venligst: Generalforsamlingen vil kun blive gennemført såfremt forsamlingsforbudet på 50 personer er blevet ophævet eller ændret i en sådan grad at vi kan lukke flere ind. Hvis ikke dette er tilfældet vil generalforsamlingen igen blive udskudt.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet 4 forslag. 1 forslag fra bestyrelsen og 3 fra medlemmer:

  Forslag 1: Bestyrelsens forslag omfatter følgende ændringer i vedtægternes §8:

  Nuværende ordlyd i §8:

  "Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

  Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele af de fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget, se § 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen."

  Bestyrelsens forslag til ændret ordlyd af §8 (Ændringer er markeret med fed):

  Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag. Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.

  For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger. Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.

  Bestyrelsens kompetence:

  1. Væsentlige beslutninger om laugets virke, herunder men ikke begrænset til valg af leverandører og samarbejdspartnere af ydelser til internet og tv, opførelse og vedligeholdelse af foreningens infrastruktur, bygninger og materiel henhører alene under bestyrelsens kompetence. Forslag fra medlemmerne som vedtages på en generalforsamling, er således alene vejledende for bestyrelsen.

  2. Såfremt et flertal bestående af mindst 2/3 af de fremmødte som udgør mindst 10% af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer for et forslag omfattet af stk. 1, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag er punkt på dagsordenen. Vedtages forslaget på den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte og udgør dette flertal minimum 25 % af medlemmerne, så er bestyrelsen forpligtet til at følge forslaget inden for det tidsrum hvor det juridisk og økonomisk er muligt. Bestyrelsen kan vælge at medlemmerne i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling kan stemme forud skriftligt ved digitalt medie.

  Til beslutning om vedtægtsændringer ud over beslutninger om bestyrelsens kompetence, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget se § 12.

  Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne vedrørende Bestyrelsens kompetence:

  1. Såfremt et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling, som tillige udgør mindst 10 % af foreningens medlemmer stemmer for et forslag fremsat af medlemmerne, om vedtægtsændringer af bestyrelsens kompetence, indkalder bestyrelsen indenfor 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling. Stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer som tillige udgør mindst 25 % af medlemmerne for ændringsforslaget på den ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget.

  2. Forslag til vedtægtsændringer vedrørende bestyrelsens kompetence fremsat af bestyrelsen, vedtages efter de almindelige regler om vedtægtsændringer.

  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt. Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.


  Forslag 2: Et medlem foreslår følgende:
  Bestyrelsen skal arbejde for, at alle medlemmer får det hurtigste, bedste og billigste internet. Der skal kun være én internet hastighed, så vi alle får en hurtig forbindelse.


  Forslag 3: Et medlem, med ansættelse som HR medarbejder hos Fibia, foreslår følgende:
  Indgå samarbejde med Fibia og Waoo.

  Så vi kan arbejde frem mod at fremtidssikre Kalundborg med fibernet og få en god internet/TV udbyder samtidig.

  Fibia er et lokalt ejet firma. (Partner ejet af blandt andet Seas NVE) ved at vælge dem, vil vi undgå at støtte en udenlandsk kapitalfond, men støtter vores lokalsamfund.

  Waoo er for 8 år i træk kåret som DK's bedste internetudbyder.


  Forslag 4: Et medlem foreslår følgende:
  Drop YouSee inden i har mistet alle jeres kunder!
  Lav en aftale med Boxer-TV.
  Det vil have mange fordele, f.eks. kan folk med sommerhus/campingvogn/båd, få et ekstra kort og se TV luftbåren.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Flemming RøenVillig til genvalg
  Mogens HoumølleVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive vist på hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt på antennelaugets kontor, Stejlhøj 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Kontoret holder lukket

Kalundborgegnens Antennelaug har valgt at følge regeringens anbefaling mht. Coronavirus og holder derfor lukket for personlig betjening samt besøg af vores antennemontører fra fredag den 13. marts. Da regeringen har valgt at forlænge deres anbefalinger kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige hvornår vi igen åbner for personlig betjening.

Det vil stadig være muligt at kontakte os telefonisk hvor vi vil sidde klar til at hjælpe vores medlemmer i det omfang det er muligt. Ombytning og udlevering af udstyr til internettet samt kabler vil være muligt efter aftale.

Vi beklager de gener dette medfører.

DRTV hos YouSee

DR's streamingunivers flytter nu ind hos YouSee

Citat fra YouSee:

I dag kommer vi med endnu en god nyhed til jeres medlemmer. Nu bliver det nemmere at gå på opdagelse i DRTVs store arkiv med tusindvis af programmer og serier. DRTV er nemlig flyttet ind i vores tv-univers. Det betyder, at tv-kunder med en tv-boks eller en tv-pakke ud over Grundpakken kan gå på opdagelse i DRTVs store arkiv på alle YouSee's platforme, lige når det passer dem bedst.

DRTV findes under menupunktet Kanaler på tv-boksen, i YouSee Tv & Film-appen eller via tv.yousee.dk.

Bemærk! Har et medlem en Grundpakke, skal de have en tv-boks for at se DRTV.

Ekstra TV kanaler

I perioden den 3. april til den 17. april åbner YouSee op for flere TV kanale for alle medlemmer. Kort sagt betyder dette bl.a., at alle medlemmer vil få adgang til alle tv-kanaler fra TV 2, NENT og Disney. Samt en lang række tv-kanaler, hvor de kan fordybe sig i historie- og naturprogrammer eller finde ny underholdning til børnene.

TV kanalerne vil automatisk blive tilføjet til ens TV pakke og vil også være tilgængelige via YouSee Tv & Film-appen samt via tv.yousee.dk.

Kan man ikke med det samme se alle de nye kanaler kan en ny kanalsøgning på ens TV være nødvendig, har man en YouSee boks eller anden TV tuner boks kan det være nødvendigt at genstarte denne ved at slukke for strømmen til boksen og tænde igen, har man en farvoritliste på sit TV eller boks skal man slå denne fra.

Citat fra YouSee: "Vi er i en ekstraordinær situation, hvor det er relevant for alle danskere at kunne følge med i det daglige nyhedsflow. Derfor er ikke mindst live-tv vigtigt lige nu, og vi vil gerne gøre nyheder fra både Danmark og udlandet let tilgængelig for alle kunder, men også give endnu flere muligheder for at finde underholdning til hele familien hjemme i stuen."

BEMÆRK: De ekstra TV kanaler ligger ikke i blandt de almindelige TV kanaler i din TV pakke men sammen med de krypterede TV kanaler. Et eksempel: TV2 News ligger på plads 8 uden kryptering, men nu hvor YouSee har givet adgang til de mange nye kanaler åbner den samme kanal på plads 108 i stedet, altså ved at sætte 100 foran den plads kanalen normalt ligger på. Man skal derfor kun lave en kanalsøgning i det tilfælde at man ikke kan finde kanalerne på disse pladser. Kan man ikke finde kanalerne gøres dette med følgende oplysninger:


Almindelig TV pakke

Netværks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netværks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Generalforsamlingen udskydes

Grundet regeringens udmelding mht. Coronavirus har Kalundborg Hallen valgt at lukke for alle arrangementer, dette betyder at Kalundborgegnens Antennelaug er nødsaget til på ubestemt tid at udskyde vores generalforsamling.

Vi informerer her på siden når vi er klar med en ny dato for generalforsamlingen, samt på SMS til de medlemmer som er tilmeldt SMS service.

Aktuelt fra Dplay

Vi har på kontoret fået flere henvendelser omkring Dplay. Nedenfor ses et udsnit fra Dplays hjemmeside med de oftest stillede spørgsmål.Hvordan ser jeg Dplay på mit TV?

For at se Dplay på et TV kræver det at man har enten et AppleTV Gen. 4 eller nyere, et TV der benytter AndroidTV som styresystem eller et nyere Samsung SmartTV (fra midt-2017 eller nyere), da disse er de eneste TV-platforme vi understøtter med apps - dog har vi app til LG TV på trapperne.

En Chromecast kan også benyttes sammen med en smartphone eller tablet.

TV-oversigt: Endelig er den her!

Vi ved at mange har ønsket sig en tv-guide på Dplay og nu er den klar.
Med TV-guiden kan du se hvad der vises på alle vores live kanaler idag, samt programmet for den foregående og kommende uge.

TV-guiden finder du her:

Den er også tilgængelig ved at klikke på «Live TV» i hovedmenuen.

Guiden vil blive udviklet og forbedret løbende og foreløbig er den tilgængelig på web, iPhone, iPad og Android telefoner og tablets.

LG TV: Findes der en app?

På nuværende tidspunkt har vi desværre ikke en app til LG TV. Men den er under udvikling, og vi håber at have den klar i løbet februar/marts 2020.

Information vedr. YouSee & Discovery

Kalundborgegnens Antennelaug har nu undersøgt hvilke muligheder der er for at genskabe det samme kanalindhold i grund- mellem og fuldpakken som før årsskiftet. Prisen og andre tekniske udfordringer, som ville ramme vores medlemmer, gør at vi ikke kan levere indhold som i år 2019.

Grundet de attraktive priser på TV pakker og de Bland Selv fordele som er tilknyttet vores aftale med YouSee, vælger vi at fortsætte med YouSee. Kommer der ikke en aftale mellem YouSee og Discovery, kan streamingtjenesten Dplay vælges for at få adgang til de 11 kanaler fra Discovery som nu mangler i TV pakkerne.

Dplay vil være gratis i 60 dage, ved tilmelding fra den 3. til den 29. februar 2020 her på siden. Derefter 99,95 kr. pr. måned i 6 måneder. Normalpris 179 kr. pr. måned.

Linket til Dplay er ikke længere aktivt.

Dem der har valgt Dplay, som betales af Kalundborgegnens Antennelaug, skal opsige dette abonnement og tilmelde sig på ny, via vores link. Opsigelsen skal helst ske tæt på den 3. februar 2020, eller i så god tid at der ikke trækkes for det enkelte medlems Dplay abonnement næste gang. Kalundborgegnens Antennelaug stopper med at betale for Dplay, gældende for vores medlemmer, grundet den nye aftale med Discovery. Discovery har nu meddelt at samme mailadresse ikke kan benyttes som til første tilmelding.

Medlemstallet er stigende hos Kalundborgegnens Antennelaug, selv med ovenstående udfordringer. Den opbakning vil vi gerne takke for, specielt i denne Discovery krisetid.

Den 18. marts er der generalforsamling. HUSK at forslag der skal behandles, skal være kontoret Stejlhøj 23, i hænde senest den 15. februar.

Efter hvad vi har læst os til, så mangler der 800.000 kr. pr. dag til at producere indhold i kanalerne fra Discovery til Danmark. Det må der nødvendigvis komme en løsning på, ellers må et gæt være, at kanalerne fra Discovery bliver ramt på antal- og eller indhold over tid.

Ønskes et pakkeskift til mindre TV pakke den 01.04.2020, så giv os besked senest i starten af marts.

Har du mistet DRTV på rød knap (HbbTV)?

Har du mistet DRTV på rød knap (HbbTV)?

Klik på nedenstående knap, for at se hvordan du får det tilbage.

Kanaludbud den 1. januar 2020 hos Kalundborgegnens AntennelaugGrundet tekniske udfordringer er det ikke muligt at formidle Discoverys kanaler, som TV-signal fra 1. januar.

Medlemmerne hos Kalundborgegnens Antennelaug vil derfor få det nye kanaludbud fra YouSee fra den 1. januar. Det gælder de faste TV pakker og Bland Selv. Prisen for TV vil være uændret i første kvartal 2020 i forhold til 2019 priser.

For de medlemmer som fortsat ønsker at se Discoverys kanaler, er vi nødsaget til at henvise til streamingtjenesten Dplay fra Discovery. Pris på 99,95 kr. pr. måned krediteres hos Kalundborgegnens Antennelaug ved dokumentation for udgiften. Kvitteringen fra Dplay kan sendes til kontor@ka-net.dk. Dokumentationen skal modtages efter hver betaling som gælder for 1 måned ad gangen. Herefter fratrækkes beløbet i april kvartal. Aftalen er gældende fra den 1. januar 2020 i en endnu ikke tidsbestemt periode. Vi arbejder fortsat på den fremadrettede løsning og vil oplyse på hjemmesiden når vi ved mere.


Kanaloversigten for 2020 kan ses ved at trykke på knappen nedenfor. Kanalrækkefølgen er endnu ukendt.Opsigelse af TV pakke hos Kalundborgegnens Antennelaug

Inden kontoret lukker den 20. december 2019, for at holde juleferie, så skal alle opsigelser der skal gælde fra den 1. januar 2020 være modtaget og registreret.Antenneblad - December 2019

Det nye antenneblad er nu ved at blive omdelt.

Har du ikke modtaget bladet i din postkasse indenfor de næste 3 uger, kan du kontakte kontoret eller downloade det her.


Tryk her

Klik på billedet for at downloade bladet.

Få bedre dækning i hjemmet med Wi-Fi MESH


Vi er nu klar med en løsning, til de af vores medlemmer som oplever udfordringer, med deres trådløse netværk i hjemmet.

Tryk på linket nedenfor, for at læse mere om Wi-Fi MESH produktet.

YouSee Play Live TV


PLAY


Se din TV pakke på din PC, mobil og tablet
I samarbejde med YouSee kan vi tilbyde alle husstande fra d. 10. juni 2015, som i dag har en grund-, mellem-, fuld-, tillægs- eller bland selv-pakke fri adgang til YouSee Play Live TV.

Live TV er en tjeneste, som giver dig adgang til at se de fleste kanaler fra din TV pakke på pc, mobil og tablet.

Det kan du med YouSee Play Live TV

 • Med Live TV kan du se de fleste af dine TV kanaler på pc, tablet og mobil - både ude og hjemme.
 • Du får adgang til YouSee Play Live TV uden det koster ekstra.
 • YouSee Live TV tjenesten kræver ikke abonnement på YouSee Bredbånd. Dog kræver det adgang til internettet at bruge YouSee Play Live TV.

Sådan kommer du i gang med YouSee Play Live TV

 • Gå ind på www.yousee.dk/opretlogin.
 • På hjemmesiden skal du vælge "TV via en forening" og herefter skal en Nem-id validering aktivere din adgang til Live-tv-tjenesten.
 • Du opretter et YouSee log-in samtidig med Nem-id validering, som du skal bruge ved log-in på pc, tablet og mobil.
 • YouSee Play Live TV kan tilgås ved download af YouSee Play Tv & Film app's eller via www.youseeplay.dk på pc/Mac.

Læs mere om YouSee Play Live-tv
Du kan få mere information på www.yousee.dk/livetv - bl.a. en trinvis vejledning til hvordan du kommer i gang.


 

Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Netradio
 • DR P1
 • DR P2 Klassisk
 • DR P3
 • DR P4 Sjælland
 • DR P5
 • DR P6 Beat
 • DR P7 Mix
 • DR P8 Jazz
 • DR Nyheder
 • Nova FM
 • The Voice
 • Pop FM
 • myROCK
 • Radio Odsherred
 • Radio Limfjord
 • Limfjord plus
 • Radio 2000
 • Radio SLR
 • Radio 100
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 34.239.167.74