Nyhedsarkiv:

Nyt logo og biler

I forbindelse med oprettelsen af vores egen serviceafdeling vil der snart dukke et helt nyt logo op. Det nye logo vil kunne ses her p hjemmesiden, p vores teknikere samt de nye biler som snart vil k鷨e ud til vores medlemmer.

Det nye logo vil ogs pryde forsiden af vores n犘te antenneblad som udkommer i l鷷et af de n犘te par dage.

Ny serviceafdeling

Vi har haft en serviceaftale med JAC igennem rigtig mange 緳.
En aftale, vi har v熳et meget glade for. Men tiden er nu til forandringer, og vi f緳 nu selv en serviceafdeling.

Tryk her

Tryk her for at l犘e TV-Kalundborgs artikel

Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p generalforsamlingen skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 15. februar.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. marts kl. 19:00 i Kalundborg hallen. Forslag kan fremsendes til kontor@ka-net.dk eller via vores kontaktformular.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 18. marts 2020 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra torvet.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet 4 forslag. 1 forslag fra bestyrelsen og 3 fra medlemmer:

  Forslag 1: Bestyrelsens forslag omfatter f鷲gende 熡dringer i vedt熚ternes 8:

  Nuv熳ende ordlyd i 8:

  "Generalforsamlingen er laugets h鷮este myndighed. Den ordin熳e generalforsamling afholdes hvert 緳 i marts m幩ed. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordin熳e generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forl鷷ne kalender緳 og budget for det kommende 緳 er fremlagt. S嶢remt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets n鷤letal og forslag til 緳sbidrag. S嶢remt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordin熳e generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

  3. Afl熚gelse af regnskab.

  4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordin熳 generalforsamling afholdes, n緳 bestyrelsen 鷢sker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kr獒er det skriftligt. N緳 ekstraordin熳 generalforsamling kr獒es indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af beg熳ing herom, med den i beg熳ingen angivne dagsorden. For ekstraordin熳e generalforsamlinger g熞der samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordin熳e generalforsamlinger.

  Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse vedt熚ter. Til beslutning om vedt熚ts熡dringer, eller om laugets oph獒else kr獒es, at mindst 2 tredjedele af de fremm鷣te p en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til oph獒else af lauget, se 12. Forslag, der 鷢skes behandlet p den ordin熳e generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, j獒nf鷨 9, skal v熳e bestyrelsen i h熡de senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har 幯 stemme. Dette g熞der uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun ud黲es, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke ud黲es i henhold til fuldmagt. Referat af det p generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen."

  Bestyrelsens forslag til 熡dret ordlyd af 8 (躪dringer er markeret med fed):

  Generalforsamlingen er laugets h鷮este myndighed. Den ordin熳e generalforsamling afholdes hvert 緳 i marts m幩ed. Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune. Den ordin熳e generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forl鷷ne kalender緳 og budget for det kommende 緳 er fremlagt. S嶢remt antennelauget driver en informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt oplysninger om regnskabets n鷤letal og forslag til 緳sbidrag. S嶢remt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling p generalforsamlingen, skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling p generalforsamlingen. Forslagenes indhold gengives i infokanalen.

  Dagsorden for den ordin熳e generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

  2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

  3. Afl熚gelse af regnskab.

  4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.

  7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

  8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

  9. Eventuelt.

  Ekstraordin熳 generalforsamling afholdes, n緳 bestyrelsen 鷢sker det, eller mindst 10 % af medlemmerne kr獒er det skriftligt. N緳 ekstraordin熳 generalforsamling kr獒es indkaldt af mindst 10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af beg熳ing herom, med den i beg熳ingen angivne dagsorden.

  For ekstraordin熳e generalforsamlinger g熞der samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordin熳e generalforsamlinger. Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er bestemt i disse vedt熚ter.

  Bestyrelsens kompetence:

  1. V犘entlige beslutninger om laugets virke, herunder men ikke begr熡set til valg af leverand鷨er og samarbejdspartnere af ydelser til internet og tv, opf鷨else og vedligeholdelse af foreningens infrastruktur, bygninger og materiel henh鷨er alene under bestyrelsens kompetence. Forslag fra medlemmerne som vedtages p en generalforsamling, er s嶚edes alene vejledende for bestyrelsen.

  2. S嶢remt et flertal best嶒nde af mindst 2/3 af de fremm鷣te som udg鷨 mindst 10% af foreningens medlemmer p en generalforsamling stemmer for et forslag omfattet af stk. 1, indkalder bestyrelsen indenfor 2 m幩eder til ekstraordin熳 generalforsamling, hvor det p嶓熞dende forslag er punkt p dagsordenen. Vedtages forslaget p den ekstraordin熳e generalforsamling med mindst 2/3 af de fremm鷣te og udg鷨 dette flertal minimum 25 % af medlemmerne, s er bestyrelsen forpligtet til at f鷲ge forslaget inden for det tidsrum hvor det juridisk og 鷦onomisk er muligt. Bestyrelsen kan v熞ge at medlemmerne i forbindelse med den ekstraordin熳e generalforsamling kan stemme forud skriftligt ved digitalt medie.

  Til beslutning om vedt熚ts熡dringer ud over beslutninger om bestyrelsens kompetence, eller om laugets oph獒else kr獒es, at mindst 2/3 af de fremm鷣te p en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til oph獒else af lauget se 12.

  Forslag til vedt熚ts熡dringer fra medlemmerne vedr鷨ende Bestyrelsens kompetence:

  1. S嶢remt et flertal p mindst 2/3 af de fremm鷣te p en generalforsamling, som tillige udg鷨 mindst 10 % af foreningens medlemmer stemmer for et forslag fremsat af medlemmerne, om vedt熚ts熡dringer af bestyrelsens kompetence, indkalder bestyrelsen indenfor 2 m幩eder til en ekstraordin熳 generalforsamling. Stemmer mindst 2/3 af de fremm鷣te medlemmer som tillige udg鷨 mindst 25 % af medlemmerne for 熡dringsforslaget p den ekstraordin熳e generalforsamling er forslaget vedtaget.

  2. Forslag til vedt熚ts熡dringer vedr鷨ende bestyrelsens kompetence fremsat af bestyrelsen, vedtages efter de almindelige regler om vedt熚ts熡dringer.

  Forslag, der 鷢skes behandlet p den ordin熳e generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, j獒nf鷨 9, skal v熳e bestyrelsen i h熡de senest den 15. februar. Hver tilsluttet husstand har 幯 stemme. Dette g熞der uanset om bidraget ved udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om, at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun ud黲es, hvis bidraget er betalt. Stemmeret kan ikke ud黲es i henhold til fuldmagt. Referat af det p generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.


  Forslag 2: Et medlem foresl緳 f鷲gende:
  Bestyrelsen skal arbejde for, at alle medlemmer f緳 det hurtigste, bedste og billigste internet. Der skal kun v熳e 幯 internet hastighed, s vi alle f緳 en hurtig forbindelse.


  Forslag 3: Et medlem, med ans犚telse som HR medarbejder hos Fibia, foresl緳 f鷲gende:
  Indg samarbejde med Fibia og Waoo.

  S vi kan arbejde frem mod at fremtidssikre Kalundborg med fibernet og f en god internet/TV udbyder samtidig.

  Fibia er et lokalt ejet firma. (Partner ejet af blandt andet Seas NVE) ved at v熞ge dem, vil vi undg at st黂te en udenlandsk kapitalfond, men st黂ter vores lokalsamfund.

  Waoo er for 8 緳 i tr熥 k緳et som DK's bedste internetudbyder.


  Forslag 4: Et medlem foresl緳 f鷲gende:
  Drop YouSee inden i har mistet alle jeres kunder!
  Lav en aftale med Boxer-TV.
  Det vil have mange fordele, f.eks. kan folk med sommerhus/campingvogn/b嶟, f et ekstra kort og se TV luftb緳en.


 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Flemming R鷫nVillig til genvalg
  Mogens Houm鷲leVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg

  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2019 vil blive vist p hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Discovery hos Ka-netYouSee og Discovery er desv熳re ikke er kommet frem til en l鷭ning vedr. Discovery kanalerne.

Kalundborgegnens Antennelaug vil s鷨ge for at vores medlemmer har adgang til indhold fra Discovery ogs efter den 01.01.2020.

Vi kender ikke den tekniske l鷭ning p nuv熳ende tidspunkt, men vender tilbage med mere info s snart det er muligt.


Thomas Philip
Formand

躪dring af kanalr熥kef鷲ge

Natten til tirsdag den 28.01.2020 fra kl. 01.00 til kl. 10.00 opdaterer YouSee kanalr熥kef鷲gen til de nye TV pakker. TV som ikke er tilsluttet internettet vil have behov for en ny kanals鷤ning.

Den nye kanaloversigt kan ses ved at trykke her.
Bem熳k dog at denne oversigt f鷨st er g熞dende fra den 28.01.2020, kl. 10.00.

Husk f鷲gende parametre n緳 en ny kanals鷤ning udf鷨es.


Almindelig TV pakke

Netv熳ks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875
Bland Selv TV pakke

Netv熳ks ID: 00111
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875


Ny Dplay oprettelse

Discovery tilbyder nu 60 dages gratis Dplay abonnement.

Vores medlemer som 鷢sker at g鷨e brug af dette tilbud skal afmelde det Dplay abonement de f緳 betalt af Kalundborgegnens Antennelaug s t犚 p den 3. februar 2020, eller i s god tid at der ikke tr熥kes for det enkelte medlems Dplay abonnement n犘te gang.

For at oprette sig til den nye aftale skal man trykke p billedet nedenfor og tilmelde sig p den side som kommer frem. Bem熳k dog at dette f鷨st g熞der fra og med den 3. februar og det vil derfor f鷨st v熳e muligt at trykke p billedet fra denne dato.
Kanaloml熚ningOPDATERING: Fredag den 31.01.2020 har vi konstateret at oml熚ningen nu er udf鷨t korrekt. Opleves der stadig problemer l鷭es det med en kanals鷤ning.

YouSee har den 28. januar udf鷨t den 緳lige oml熚ning af kanalerne i din TV-pakke. En ny kanals鷤ning p dit TV kan v熳e n鷣vendig.

Grundet fejl i denne oml熚ning arbejder vi p en hurtig l鷭ning sammen med YouSee. Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Indtil fejlen er rettet kan der v熳e problemer med f鷲gende kanaler: Xee, DK 4, ZDF, NDR, RTL, Disney XD, Boomerang, Viasat Series, Nat Geo Wild.

Fejlen optr熛er kun i boliger med defekte antenneinstallationer.

Link til Dplay

Kampagnen er nu slut og linket er derfor ikke l熡gere aktivt.

OBS: Dplay er en streaming tjeneste. Dette betyder at indholdet fra Dplay IKKE vil komme frem i TV pakken p ens TV men skal ses enten via en app p TV'et hvis man har et Smart TV eller en anden enhed som kan tilsluttes TV'et
(f.eks ChromeCast, AppleTV m.m. - Husk at unders鷤e hvad der passer bedst til husstandens behov) begge dele kr獒er en internetforbindelse.

Nyt indhold resten af marts

I forbindelse med situationen i Danmark, har YouSee valgt at tilf鷮e TV2 News p Eventkanalen, som ligger p kanalplads 100. Ligeledes har de tilf鷮et Disney Channel p Ekstrakanalen, som ligger p kanalplads 55.

Begge kanaler er tilg熡gelige i alle TV-pakker. Bem熳k, at hvis du har lavet en favoritliste over dine kanaler eller har du en TV-boks, ligger de muligvis p en anden plads.

Service p hovedrouterNatten til tirsdag den 28. april i tidsrummet 01.00 - 06:00, foretager vi akut service p vores hovedrouter, hvilket kan betyde korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.


Manglende internet

Vi oplever i 鷮eblikket opkald fra flere af vores medlemmer som mangler internet. Vi har folk p sagen, som arbejder p at l鷭e problemet hurtigst muligt. Vi beklager de gener dette m廞te medf鷨e.

Service p hovedrouterNatten til mandag den 20. april i tidsrummet 01.00 - 06:00, foretager vi service p vores hovedrouter, hvilket kan betyde korte afbrydelser af internettet.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.


Opdatering af kabelroutereNatten til mandag den 17. februar i tidsrummet 01.00 - 06:00, vil alle kabelroutere genstarte og opdatere.
Skulle kabelrouteren mod forventning ikke g online igen efter opdateringen, fors鷤 herefter selv at genstarte kabelrouteren.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.


Juleferie p kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 20.12.19.
Vi er tilbage p kontoret mandag den 06.01.2020.

Kontaktformularen p hjemmesiden besvares begr熡set i perioden.
Selvhj熜sportalen p telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Vagten kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes
p telefon: 59 56 15 70.

JUL!!!!11

Vi 鷢sker vores medlemmer en gl熛elig jul
og et godt nyt緳.


E-mail fejl

Vi oplever i 鷮eblikket fejl med vores e-mail. Vi arbejder h緳dt p at f l鷭t problemet hurtigst muligt og beklager de gener som dette m廞te medf鷨e.

Fejl med kontaktformularen

Efter en opdatering af vores webserver i sidste uge, har vi erfaret at ikke alle kontakformulare er n嶒t frem til os.

Hvis du har sendt os en kontaktformular, som du ikke har f嶒t svar p, kontakt os igen p kontaktformularen eller ring p telefon 59 56 15 70.

Nedsat bemanding

Grundet efter緳sferie og kursus vil der i uge 42 v熳e nedsat bemanding p kontoret og i vores serviceafdeling.

Kursus

Grundet kursus vil kontoret v熳e lukket for b嶟e telefonisk kontakt og personligt fremm鷣e, mandag, tirsdag og onsdag i uge 37.

Vi er tilbage p kontoret igen torsdag d. 12 september 2019,
dog med nedsat bemanding.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 29. juli
til og med den 2. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 5. august.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der m forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Ved st鷨re anl熚sfejl kan vagten kontaktes p telefon 59 56 15 70. Vagten besvarer ikke almindelige supportopkald omkring internet og TV.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.Helpti samarbejde stoppet

Vi har dags dato ikke l熡gere et samarbejde med Helpti. For mere info kan kontoret kontaktes i 嶙ningstiden.

Telefon support

Grundet tekniske problemer kan der v熳e l熡gere ventetid p telefonerne.
Der arbejdes p at l鷭e sagen hurtigst muligt og vi beklager de gener, det eventuelt m廞te medf鷨e.

Kontoret holder lukket

Kontoret holder lukket grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019. Vi er tilbage p kontoret igen torsdag den 6. juni 2019.

P廛keferie 2018
Paaske_2018

Kontoret holder p廛keferie fra og med fredag den 12. april 2019.

Vi er tilbage tirsdag den 23. april 2019.

Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70, kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Invitation til YouSee Infom鷣e om Bland SelvDa vi har erfaret at det ikke er alle vores medlemmer der har modtaget invitationen fra YouSee vedr. deres Infom鷣e om Bland Selv i Kalundborghallen, har vi v熳et i dialog med YouSee som oplyser at dem som 鷢sker det stadig kan v熳e med i lodtr熥ningen om en iPhone X og et rejsegavekort p?5000 kr. Man skal blot n獒ne ved fremm鷣e i hallen at man ikke har modtaget invitationen og s?vil YouSee klare resten.

Arrangementet foreg緳 i Kalundborghallen i dag den 27. marts i tidsrummet 15.00 - 19:00, ved indgang D.

For at se invitationen i fuld st鷨relse klik her


Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling


GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 13. marts 2019 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, Munkes鷤ade, indgang E.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Uno AndersenVillig til genvalg
  Brian ChristensenVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenVillig til genvalg

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2018 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Kanaloml熚ningI morgen tirsdag den 29.01.2019 i tidsrummet 01.00 - 10.00 laver YouSee deres kanaloml熚ning i vores d熥ningsomr嶟e. Det betyder at nogle af vores medlemmer desv熳re bliver n鷣t til at lave en ny kanals鷤ning p?deres TV. Nyere TV vil selv opdatere kanaloversigten, men til de af vores medlemmer der mangler kanaler p?deres TV efter kl. 10:00 i morgen vil vi anbefale at lave en ny kanals鷤ning f鷨 Antennelauget kontaktes.


For at f?hj熞p til at lave en ny kanals鷤ning tryk her external_link


Den nye kanaloversigt g熞dende fra i morgen kan hentes ved at trykke her.


KanalinformationTV-kanaler der lukker

Nat Geo People og TNT er lukket og kan pr. 01.01.19 ikke l熡gere k鷷es p?det europ熵ske marked. Kanalerne erstattes af Viasat Golf og Discovery Science.

Har man en af de 2 kanaler som Bland Selv kan man fra den 15. januar kontakte YouSee for at f?hj熞p til at v熞ge nye kanaler i stedet.


Navne熡dring

Kanalen ved navn Comedy Central skifter navn til Paramount Networks. 躪dringen vil finde sted i dag mandag den 7. januar.


Kanaloml熚ning

Tirsdag den 29. januar laver YouSee om i deres kanalr熥kef鷲ge. Det betyder at nogle af vores medlemmer desv熳re er n鷣t til at foretage en ny kanals鷤ning p?deres TV. Nyere TV vil som udgangspunkt selv rette kanalerne til s?de passer til YouSees nye r熥kef鷲ge.

Ud over kanaloml熚ningen vil der ogs?dukke en ny TV- og streamingkanal op. Kanalen ved navn Xee som er YouSees egen kanal vil ligge p?plads 62 fra den 20. januar indtil kanaloml熚ningen hvor den efterf鷲gende vil ligge p?plads 4.

N緳 vi n熳mer os datoen for kanaloml熚ningen vil vi komme med en p嶞indelse her p?siden, med mere information samt en opdateret kanaloversigt.


En midlertidig kanaloversigt kan hentes ved at trykke her.

Manglende TV signalNatten til mandag den 04.03.19 vil der i tidsrummet 00.00 - 06:00, vare manglende TV signal, grundet omlagning af kabelnettet i forbindelse med udbygning af motorvej.

Vi beklager de gener dette medforer.


Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p?generalforsamlingen skal v熳e kontoret p?Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 15. februar.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 13. marts kl. 19:00 i Kalundborg hallen.

Manglende TV kanaler


Mangler du kanaler p?dit TV efter YouSee's manglende signalforsyning onsdag den 12.12.18 kan det v熳e n鷣vendigt med en ny kanals鷤ning p?dit TV.

For at indstille dit TV korrekt skal f鷲gende oplysninger bruges:

Netv熳ks ID: 00100
Start frekvens: 450.000 kHz.
Slutfrekvens: 858.000 kHz.
Modulation: QAM 64
Symbolrate: 6875

Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2019 p?plads.

Grundpakken stiger 10 kr. fra 168 kr. til 178 kr.

Till熚get for Mellempakken stiger med 9 kr., prisen bliver derfor 185 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 363 kr. pr. m幩ed.

Till熚get for Fuldpakken stiger 6 kr. fra 124 kr. til 130 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 493 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved klik her.

Juleferie p?kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 21-12-18.
Vi er tilbage p?kontoret onsdag den 02-01-19.

Kontaktformularen p?hjemmesiden besvares begr熡set i perioden.
Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Vagten kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes
p?telefon: 59 56 15 70.

JUL!!!!11

Vi 鷢sker vores medlemmer en gl熛elig jul
og et godt nyt緳.


GDPR - Persondataforordning

mailsikkerhedsbrud

Fredag den 25 maj 2018 tr嶟te EU's nye persondataforordning ogs?kaldet GDPR i kraft. I den forbindelse, vil vi gerne informere vores medlemmer om vores persondatapolitik og forsikre jer om at vi v熳ner om vores medlemmers datasikkerhed.

Klik herunder for at l犘e vores persondatapolitik.Nyt Ka-net sikkerhedsprodukt
JUL!!!!11

Sidste nye tiltag fra IT-afdelingen er et nyt sikkerhedsprodukt.

Ka-nets sikkerhedsprodukt er en ny form for beskyttelse vi tilbyder alle vores medlemmer, helt uden beregning.

N緳 man er medlem hos Kalundborgegnens Antennelaug og har et internetabonnement er man beskyttet af sikkerhedsproduktet. Der kan v熞ges imellem tre niveauer af beskyttelse: ingen, mellem eller h鷮 beskyttelse.

Sikkerhedsproduktet virker p?den m嶟e at n緳 man bev熚er sig rundt p?internettet og man f.eks. fors鷤er at tilg?en hjemmeside eller andet indhold, som er blevet rapporteret skadeligt, s?f緳 man en advarsel omkring dette frem p?sin sk熳m. Til de fleste tider er det muligt at omg?advarslen, hvis man er sikker p?at man vil tilg?hjemmesiden eller indholdet, men der kan forekomme tilf熞de hvor siden eller indholdet er 100% bekr熠tet skadeligt og her er det ikke muligt uden at man helt frav熞ger sikkerhedsproduktet.

Tryk p?linket nedenfor for at l犘e mere om det nye sikkerhedsprodukt.


Udbedring af fejl
servicevindue

I forbindelse med udbedring af fejlen med TV signalet vi oplevede i sidste uge, vil der forekomme afbrydelse af TV signalet omkring kl. 15 i dag. Vi forventer en kort afbrydelse og det skulle ikke v熳e n鷣vendigt med en ny kanals鷤ning.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.


Kursus
Kursus

Grundet kursus vil internetsupporten og serviceafdelingen v熳e lukket, fra torsdag den 22. november til og med fredag den 23. november 2018. Der vil derfor ikke blive udf鷨t pakkeskift eller andre tekniske opgaver disse dage.

E-mail fejl hos YouSee

YouSee har ved en fejl udsendt en eller flere e-mails til deres kunder, onsdag og torsdag, som desv熳re ogs?er kommet ud til flere af vores medlemmer. Hvis man har modtaget en eller flere e-mails fra YouSee, med overskriften "Det er nyt, og det er bedre" skal man blot se bort fra de e-mails, og slette dem.

Opdatering af hovedrouter
servicevindue

Der vil natten til onsdag den 03-10-2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 01:00 - 05:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til mandag den 20.08.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 05:00 - 06:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 30. juli
til og med den 3. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 6. August.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der m?forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p?hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Servicefirmaet JAC g緳 p?ferie den 13. juli. De er ogs?tilbage den 6. august (uge 29, 30 og 31).

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes p?telefon: 59 59 50 22.Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2018 p?plads.

Grundpakken stiger 10 kr. fra 158 kr. til 168 kr.

Till熚 for Mellempakken forbliver samme pris som sidste 緳, nemlig 176 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 344 kr. pr. m幩ed.

Till熚 for Fuldpakken stiger 10 kr. fra 114 kr. til 124 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 468 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved klik her.

Infokanal lukket

Vores infokanal er desv熳re lukket.

Distribut鷨en af kanalen er ikke l熡gere tilg熡gelig og vi kan derfor ikke l熡gere 熡dre indhold.

Ny kanal og kanalr熥kef鷲ge
digitalomlaegning

Torsdag den 1. februar 2018 kan du opleve korte afbrydelser af dit TV-signal mellem kl. 01:00 om natten og kl. 10:00.
Det skyldes en ny TV kanal og at YouSee 熡dre p?deres kanalr熥kef鷲ge.

Mangler du dine kanaler p?dit TV eller boks, er det n鷣vendigt at lave en ny kanals鷤ning. Vent med at indl犘e de digitale TV kanaler til efter kl. 10:00, torsdag d. 1. februar 2018, da YouSee f鷨st er f熳dige med oml熚ningen af de digitale kanaler her.

Den nye kanaloversigt kan hentes her.

F鷲gende indstillinger er n鷣vendige, alt efter hvilket TV du har:

 • Netv熳ks ID: 00100
 • Startfrekvens: 450000 kHz
 • Slutfrekvens: 858000 kHz
 • Symbolrate: 6875
 • Modulation: 64 QAMAntenneblad - December 2017

Det nye antenneblad er nu blevet omdelt.

Har du ikke modtaget bladet i din postkasse,
kan du kontakte kontoret eller downloade det her.


Tryk her

Klik p?billedet for at downloade bladet.

Sikkerhedsbrud p?e-mailadresser og kodeord
mailsikkerhedsbrud

Over 1 million danske e-mailadresser og adgangskoder er blevet l熥ket p?internettet og nogle af disse e-mailadresser og adgangskoder er desv熳re fra Ka-net.

BEM鼇K: Dette er IKKE et l熥 hos Ka-net men hos en r熥ke online tjenester s?som LinkedIn, Dropbox, PlayStation Network og mange andre.


Ved at f鷲ge linket nedenfor kan man tjekke om ens e-mailadresse og kodeord er ber鷨t. Er det tilf熞det anbefales det at man skifter adgangskoden til den eller de listede e-mailadresser hurtigst muligt. Dette kan g鷨es p?vores selvhj熞psportal mit.ka-net.dk eller ved at tage kontakt til kontoret i 嶙ningstiden. Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 sidder vi klar p?kontoret igen mandag morgen og indtil da kan man ogs?n?os ved at skrive til vores kontaktformular her p?hjemmesiden.

For at se om ens e-mailadresse er ber鷨t kan man trykke sig ind p?linket ved at klikke her og skrive sin e-mailadresse i feltet og herefter trykke p?knappen med teksten search.Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til tirsdag den 08.05.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 00:00 - 01:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Opgradering af firewall


I forbindelse med idrifts犚telse af ny firewall, kan medlemmer opleve en kort afbrydelse af internettet natten mellem
mandag d. 30-04-2018 og tirsdag d. 01/05-2018.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


P廛keferie 2018
Paaske_2018

Kontoret holder p廛keferie fra og med mandag den 26. marts 2018.

Vi er tilbage tirsdag den 3. april 2018.

Selvhj熞psportalen p?telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p?hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her. Vagten hos JAC kan kontaktes p?telefon 59 59 50 22.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, Munkes鷤ade, indgang E.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om 2 熡dringer i vedt熚terne.
  1.Nuv熳ende ?, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner og derefter varetage driften af anl熚get.
  Ny ?, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe og vedligeholde f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner samt varetage driften af anl熚get.
  2.Nuv熳ende ?, litra f: Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.
  Ny ?, litra f: Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med ?9, stk. 3.
   Nuv熳ende ?, stk. 3: Kassereren og et bestyrelsesmedlem v熞ges n犘te gang i 2013 for en periode p?to 緳, og derefter i 2015 og fremover for en periode p?tre 緳. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2013. Formanden for bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2014. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2014.
  Ny ?, stk. 3: Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer v熞ges for en periode p?3 緳 f鷨ste gang p?generalforsamlingen 2018. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?tre 緳, n犘te gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p?3 緳, n犘te gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og n犘tformand, ligesom bestyrelsen neds犚ter udvalg efter behov. S嶢remt formanden tr熛er tilbage imellem 2 generalforsamlinger v熞ger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.
   Nuv熳ende ?, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e enten formanden eller kassereren.
  Ny ?, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e formanden og en skal v熳e kassereren.

 6. Valg af kasserer for 3 緳:
  Henning Br鷤ger ObsenVillig til genvalg

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2017 vil blive vist p?hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p?antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Opgradering af infrastruktur


I forbindelse med fejlretningen af det udfald vi oplevede i g緳 morges, kan nogle medlemmer opleve udfald af internettet.

Det kan v熳e n鷣vendigt at genstarte internetudstyret i hjemmet.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


Kursus
Kursus

Grundet kursus i uge 5, vil internetsupporten v熳e med nedsat bemanding og der m?derfor forventes l熡gere ekspeditionstid.

Opgradering af infrastruktur


Tirsdag d. 23-01-2018 fra kl. 00:30 til 05:00, vil der grundet opgradering af vores infrastruktur forekomme afbrydelse af internettet.

Hvis din kabelrouter eller modem mod forventning ikke skulle g?online igen efter opgraderingen, kan genstart af internetudstyr v熳e n鷣vendigt.


FM radiosignalet er lukket i dag d. 28. februar 2017


Grundet den stigende interesse og eftersp鷨gsel af hurtigere bredb幩d og bedre kvalitet p?TV kanaler, har YouSee slukket for FM radiosignalet i dag d. 28. februar 2017.
Dette betyder at vores medlemmer fra i dag d. 28. februar, ikke l熡gere kan lytte til radio via "R" udgangen i v熚stikket og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 til ovenst嶒nde sidder vores medarbejdere p?kontoret klar til at besvare alle sp鷨gsm嶚, vi kan ogs?komme med gode r嶟 til en brugbar l鷭ning.

Se evt. YouSees hjemmeside for yderligere information.

Klik p?l犘 mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio n緳 FM radiosignalet lukker.

L犘 mere - Klik her


TCM lukker 1. juni 2017


Turner Broadcasting System har valgt at lukke for TCM i hele norden fra den 1. juni 2017. Kanalen vil derfor forsvinde fra din fuldpakke. Kanalen bliver i fuldpakken erstattet af Viasat Series.

Har du den som Bland Selv-kanal, f緳 du en ledig plads og en anden kanal skal derfor v熞ges.

Har du den som Ekstrakanal, skal du ikke g鷨e noget, aftalen opsiges automatisk af YouSee med virkning fra den 1. juni 2017.

Ny kanals鷤ning

I forbindelse med sluk af FM radiosignalet, har YouSee 熡dret startfrekvensen p?TV signalet fra 143 MHz til 450 MHz.
Dette betyder at hvis dit TV er indstillet til 143 MHz og ikke selv kan opdatere sin startfrekvens, vil TV'et have problemer med at vise alle kanaler og en ny s鷤ning vil derfor v熳e n鷣vendigt.

Radio modtagelse efter FM sluk


F?helt ren stereo lyd i dit eksisterende musik anl熚.
130 radiostationer, alene fra Danmark, er frit tilg熡gelig p?internettet.

P?Antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23, kan du
k鷷e en internet radio tuner til 900 kr.

Denne tilsluttes dit eksisterende musik anl熚 med ledning
og tr嶟l鷭t til din internet router.

De to modeller vi s熞ger, har begge fjernbetjening.
Den ene model kan samtidig styres af en gratis mobil app.

Medbringer du din Ka-net router, kan vi ops犚te din radio favoritliste, uden beregning.

 
Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Driftstatus
Fjernsupport
 • Windows
 • Mac OS
 • App til Android
 • App til iOS
 • Netradio
 • DR P1
 • DR P2 Klassisk
 • DR P3
 • DR P4 Sj熞land
 • DR P5
 • DR P6 Beat
 • DR P7 Mix
 • DR P8 Jazz
 • DR Nyheder
 • Nova FM
 • The Voice
 • Pop FM
 • myROCK
 • Radio Odsherred
 • Radio Limfjord
 • Limfjord plus
 • Radio 2000
 • Radio SLR
 • Radio 100
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 34.239.167.74